Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.03.17 in Znanstveni dosežki

Izhodišča ZViS in ZRRD do 16. marca v javni razpravi

Izhodišča ZViS in ZRRD do 16. marca v javni razpravi

Na spletni strani MIZŠ so objavljena izhodišča Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter Zakona o visokem šolstvu, ki so v javni razpravi do vključno 16. marca 2017.

Namen zakonov je vzpostaviti nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in strokovnega dela, hitrejši razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in boljše vključevanje v evropski in svetovni akademski prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom.

Zakonska izhodišča za pripravo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti so bila oblikovana ob upoštevanju temeljnega strateškega dokumenta »Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 do 2020« in izhodišč ožje delovne skupine Sveta za znanost in tehnologijo RS. Pripravljena izhodišča Zakona o visokem šolstvu pa temeljijo na določilih Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-20, njene evalvacije za obdobje od 2011 do 2015, bolonjskih komunikejih, izhodiščih pripravljenih s strani ožje delovne skupine Sveta RS za visoko šolstvo in stališčih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Povezava na izhodišča:

http://www.mizs.gov.si/si/ delovna_podrocja/direktorat_ za_visoko_solstvo/sektor_za_ visoko_solstvo/izhodisca_za_ zvis/

 

Foto: Igor Domijan

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *