Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.11.17 in Inštituti

Razpis: Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved

Razpis: Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved

Kemijski inštitut je objavil razpis za Preglovo nagrado. Pravico do sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalke in raziskovalci, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved največ tri leta pred datumom razpisa. Kandidatke in kandidati se lahko prijavijo na razpis največ dvakrat. Na podlagi prispelih prijav bo komisija določila ožji izbor kandidatov za Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo. Izbrani kandidati bodo predstavili svoje delo na javni predstavitvi, predvidoma v drugi polovici novembra 2017, na Kemijskem inštitutu.

Vse pravočasno oddane vloge bo ocenjevala strokovna komisija v sestavi: doc. dr. Goran Dražić – predsednik, dr. Helena Gradišar, prof. dr. Jože Grdadolnik, prof. dr.Nataša Novak Tušar in prof. dr. Janez Konc.

Predložitev prijav: do vključno 13. novembra 2017 na naslov: RAZPIS ZA PREGLOVE NAGRADE KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.

Vlogi mora biti priloženo:

• obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena po en izvod doktorskega dela

• po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah s faktorji vpliva

• izpisek člankov iz baze Cobiss

• izpis citiranosti vseh del na osnovi Web of Science (posebej označiti dela, ki so del doktorata)

Vloga mora biti vložena v enem izvodu(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf)). Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki na

grad bodo razglašeni na prednovoletnem sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici decembra 2017.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *