Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.02.21 in Inštituti

KOSRIS za strateški razmislek razvoja

KOSRIS za strateški razmislek razvoja

V Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije pozdravljamo pobude o strateških razmislekih razvoja slovenske države. Slovenija bo na dolgi rok uspešna država, ki bo sposobna konkurirati v globalnem gospodarskem okolju in se hitro odzivati na krize kot je trenutna zdravstvena, le če bo ustrezno poskrbela za vlaganja v raziskave, razvoj, inovacije in visoko šolstvo. Sami moramo poskrbeti za osnovno infrastrukturo na raziskovalnem in visokošolskem področju, ki nam bo omogočila osnovno delovanje ter razvoj osnovnih družbenih in logističnih sistemov. Za to so potrebni visoko usposobljeni kadri na vseh raziskovalnih področjih od tehnike in naravoslovja, do humanistike in družboslovja.

Strateški razmisleki o razvoju slovenske države zahtevajo poglobljeno razpravo vseh vpletenih. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je tik pred sprejemom izhodišč Raziskovalno-inovacijske strategije 2021-2030. Prav tako se zaključuje priprava izhodišč za Nacionalni program visokega šolstva za isto obdobje. Rektorska konferenca Republike Slovenije in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije sta skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije sklenili zavezništvo »Za vzdržen razvoj Slovenije«. Sodelujoči v tem zavezništvu predlagamo vrsto ukrepov, ki bi še bolj povezali gospodarstvo in akademsko skupnost ter na dolgi rok vodili v višjo kakovost življenja, okoljsko vzdržnost in visoko dodano vrednost. Razprava o prihodnjem razvoju Slovenije tako pravzaprav poteka že nekaj časa.

Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije predlaga vladi, da zagotovi ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje pedagoškega procesa na visokošolskih ustanovah in raziskovalnega dela na inštitutih in univerzah. Predvsem opozarjamo na naslednje aktualne zadeve, ki so izjemno pomembne za nadaljnji razvoj akademskega okolja v Sloveniji in s tem tudi slovenske države:

  1. Predlagamo čim hitrejše sprejetje Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Zakon bo vnesel prepotrebne spremembe na področju raziskav in razvoja v slovenskem okolju. Predlog zakona je visoko usklajen in pripravljen za sprejem v parlamentu. Nobenega razloga ni za nadaljnje zavlačevanje.
  2. Predlagamo čim hitrejše sprejetje Raziskovalno inovacijske strategije in Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030. Oba dokumenta predstavljata temelj razvoja slovenske družbe v prihodnjem desetletju.
  3. Vlada naj bolj odločno podpre raziskave in razvoj v Sloveniji in na dolgi rok zagotovi evropsko primerljivo financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
  4. Evropska sredstva, ki jih ima Slovenija na razpolago v prihodnjem programskem obdobju, pa naj v čim večji meri nameni za krepitev infrastrukture, razvoj kadra in ustreznih pogojev za delo na področju raziskav in visokega šolstva.
  5. Poskrbi naj se za spremembo zakonodaje tako, da bo na področju raziskav in razvoja omogočeno zaposlovanje novih kadrov v prihodnjih dveh letih, kar je zdaj onemogočeno zaradi določil v 60. členu ZIPRS.

V Sloveniji si močno želimo biti uspešna država na mnogih področjih. Želimo postati inovacijski šampioni in tega smo vsekakor zmožni. Grajenje slovenske prihodnosti zahteva dialog in podporo prizadevanjem akterjev na področju znanosti, raziskav, inovacij in visokega šolstva. Za razvoj družbenih dejavnosti so predpogoj ravno kritični, prilagodljivi, smeli in prodorni centri znanja. Vlado pozivamo, da končno zagotovi ustrezne pogoje za razvoj akademskih inštitucij na dolgi rok.

Prof. dr. Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *