Pages Menu
Categories Menu

Posted on 10.12.21 in Inštituti, Univerze

Podelitev Zoisovih nagrad in priznanj RS za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni dejavnosti 2021

Podelitev Zoisovih nagrad in priznanj RS za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni dejavnosti 2021

Priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije za pomembne dosežke pri spodbujanju in vzpostavitvi razvejanega mednarodnega sodelovanja s Slovenijo pri vrhunskih znanstvenih raziskavah Dr. Saša Bajt.

Dr. Saša Bajt je raziskovalka na področju rentgenske mikroskopije in rentgenskih analitičnih tehnik na DESY v Hamburgu, kjer uspešno vključuje slovenske znanstvenike in študente.

S svojimi raziskavami bogati zakladnico znanja na področju razvoja in uporabe rentgenske optike. Po doktoratu leta 1990 na univerzi v Heidelbergu je delala v odličnih znanstvenih ustanovah, kakor so Inštitut Max Planck v Heidelbergu v Nemčiji, Univerza v Chicagu v ZDA in Nacionalni laboratorij Lawrence Livermore v Kaliforniji, ZDA. Na DESY v Hamburgu v Nemčiji se osredotoča na razvoj nove generacije rentgenske optike in mikroskopov, ki bodo omogočali večdimenzionalne preiskave različnih materialov in bioloških vzorcev na nanometrski ravni. Njen opus objavljenih del vključuje več kakor 220 znanstvenih publikacij.

V znanstveno dejavnost vedno vključuje znanstvene institucije iz domovine v okviru skupnih evropskih projektov in izmenjav raziskovalcev in študentov. Med pandemijo covida-19 je v projekte, povezane z iskanjem zdravila proti covidu-19, v edinstveno raziskovalno infrastrukturo v Hamburgu uspešno vključila več slovenskih študentov in znanstvenikov.

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju statistike

Zasl. prof. dr. Anuška Ferligoj

Zasl. prof. dr. Anuška Ferligoj je že več kakor štiri desetletja osrednji steber in glavno gibalo razvoja slovenske akademske statistike.

Je raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njena glavna raziskovalna področja so statistika, anketna metodologija in analiza družbenih omrežij. Predvsem na slednjem spada med vodilne raziskovalce tako v Sloveniji kakor tudi v mednarodnem prostoru. Štejemo jo lahko za pionirko pri razvoju statističnih metod, še posebej pri njihovi uporabi na različnih področjih družboslovja.

Že več desetletij svoja dela objavlja v najuglednejših mednarodnih revijah in pri najpomembnejših znanstvenih založbah. Njen glavni prispevek na področju analize omrežij je razvoj metod za posplošeno bločno modeliranje, kjer sta med najpomembnejši deli knjigi Generalized Blockmodeling in Advances in network clustering and blockmodeling. Po odmevnosti svojih del je med najuspešnejšimi raziskovalci na področju družboslovja.

Zoisova nagrada za življenjsko delo za trajnostni razvoj farmacevtske nanotehnologije

Prof. dr. Julijana Kristl

Prof. dr. Julijana Kristl je pri nas uvedla in bistveno prispevala k razvoju farmacevtske nanotehnologije, kamor spadajo različni liposomi, nanodelci in nanovlakna kot nosilci zdravilnih učinkovin. Glavnina njenega obsežnega raziskovanja je usmerjena predvsem v razvoj visokotehnološko zahtevnih nanodostavnih sistemov učinkovin, kamor poleg liposomov spadajo tudi različni nanodelci in nanovlakna, ki podpirajo zdravljenje bolezni na popolnoma nov način in z mehanizmi, ki jih ni mogoče doseči s konvencionalnimi zdravili.

Po zahtevnem razvoju inovativne nanotehnološke platforme in biološkega vrednotenja so v okviru njene skupine nastala izjemno zanimiva odkritja interakcij nanodelcev s celicami, saj se te značilno drugače odzivajo na nanodelce kakor na delce večjih velikosti iz enakega materiala. Izvirni dosežki so mikroskopski posnetki vstopanja nanodelcev v celice, njihovo ciljano nalaganje, gibanje v celicah in med njimi po vzpostavitvi mikrotubulov. Opis specifičnega odziva celic na morfološko različna nanovlakna je ključno odkritje za razvoj formulacij za obnovo tkiv in je izrednega pomena za njihovo biološko varnost, imunogenost in toksičnost. .

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav v farmaciji

Prof. dr. Stanislav Gobec

Raziskovalno delo prof. Stanislava Gobca je usmerjeno v predklinični razvoj novih zdravilnih učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih, kakor so nevrodegenerativne bolezni, infekcijske bolezni in rak. Največ pozornosti namenja strukturno podprtemu načrtovanju, sintezi in farmakološkemu vrednotenju nizkomolekularnih zaviralcev terapevtsko zanimivih encimov. Raziskovalno je aktiven predvsem na treh terapevtskih področjih.

Prvo področje je razvoj novih zaviralcev bakterijskih encimov kot potencialnih protibakterijskih učinkovin. V njegovi raziskovalni skupini razvijajo zaviralce encimov, ki sodelujejo pri biosintezi bakterijske stene in s tem pomembno prispevajo k boju proti bakterijski odpornosti na antibiotike in nakazujejo nove, izvirne smeri razvoja protibakterijskih učinkovin. Drugo področje je razvoj zaviralcev katepsina B in drugih cisteinskih peptidaz, ki pomeni pomemben prispevek k iskanju novih protitumorskih zdravilnih učinkovin. Tretje področje je razvoj zaviralcev encimov, ki so pomembni za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni. Pri tem gre za iskanja spojin z delovanjem na več patoloških procesov, kar lahko zagotovijo t. i. multifunkcionalne spojine.

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju presevne elektronske mikroskopije materialov

Prof. dr. Goran Dražić

Že več kakor tri desetletja se ukvarja z razvojem in uporabo metod presevne elektronske mikroskopije. V tem času je imel ključno vlogo pri razvoju elektronske mikroskopije funkcionalnih anorganskih materialov. S svojimi bogatimi izkušnjami in obsežnim znanjem je pomembno prispeval k razlagi pojavov, povezanih s kristalno strukturo in kemijsko sestavo na atomski ravni ter z lastnostmi naprednih funkcionalnih materialov.

Visoka ločljivost najsodobnejših vrstičnih presevnih elektronskih mikroskopov je omogočila neposredno opazovanje stolpcev atomov v kristaliničnih materialih. Z izpopolnjeno tehniko hitrega zbiranja posnetkov in njihove ustrezne obdelave je dobil končno sliko stolpcev atomov v realnem prostoru z velikim razmerjem signal – šum in brez vpliva zunanjih negativnih dejavnikov, kakor so premik vzorca, termične oscilacije in mehanske vibracije. Iz takih slik je izračunal na nekaj pikometrov natančno lego posameznih stolpcev atomov in njihovo normalizirano intenziteto. S primerjavo teh vrednosti z vrednostmi, izračunanimi iz simuliranih slik na podlagi predpostavljenih kristalnih modelov, je določil kemijsko sestavo posameznih atomskih stolpcev.

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju algebraične teorije grafov

Prof. dr. István Kovács

Dr. Kovács rešuje ključna vprašanja algebraične teorije grafov in jih povezuje z drugimi področji matematike: teorije permutacijskih grup, asociativnih shem, karakterjev in končnih geometrij.

Je eden vodilnih raziskovalcev programske skupine, ki v svetovnem matematičnem prostoru velja za enega od dveh svetovnih centrov algebraične teorije grafov, drugi deluje na The University of Western Australia v Avstraliji. Algebraična teorija grafov je področje matematike, ki je bistvenega pomena za normalno delovanje visokotehnološke družbe 21. stoletja. Brez algebraične teorije grafov in z njo povezanih kriptografskih rešitev različnih vprašanj komunikacijske učinkovitosti in varnosti, danes ne bi bilo ne bančnega e-poslovanja ne pametnih telefonov in niti vsakdanje uporabe svetovnega spleta. Pri vsem tem imajo ključno vlogo simetrične kombinatorične strukture, ki se pogojem varnega in učinkovitega komuniciranja in poslovanja najbolj približajo. Prav simetrija kombinatoričnih struktur je vprašanje, ki ga v okviru algebraične teorije grafov obravnava dr. István Kovács. Pri tem uporablja raznovrstna orodja z drugih področij matematike, na primer iz končnih geometrij, konfiguracij, asociativnih shem, Schurovih kolobarjev, teorije permutacijskih grup in teorije karakterjev. Njegovo raziskovalno delo, ki ga izvaja v okviru številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, pomembno prispeva k razvoju vseh teh področij matematike. Iz zadnjega časa je treba izpostaviti predvsem njegov izjemen prispevek k reševanju enega najpomembnejših odprtih problemov v algebraični teoriji grafov, to je problema Cayleyjevega izomorfizma. Je avtor rešitev, ki so pomembne usmeritve pri iskanju končne rešitve tega problema.

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke pri utemeljevanju mnogodimenzionalne slike lokalnega vesolja

prof. dr. Tomaž Zwitter

Je mednarodno priznani astrofizik, ki s svojim delom, idejami in gradnjo slovenske raziskovalne skupine na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko pomembno prispeva k utemeljitvi mnogodimenzionalne slike lokalnega vesolja.

Misija Gaia Evropske vesoljske agencije pomeni revolucijo v astrofiziki, saj sedaj za več kot milijardo zvezd poznamo njihov položaj in gibanja v prostoru. To omogoča izračun njihovih preteklih tirnic, včasih vse do časa nastanka naše Galaksije kot značilne galaksije v vesolju. Pristop, imenovan galaktična arheologija, zahteva izjemno točnost meritev. Profesor Zwitter, ki v misiji Gaia sodeluje od leta 2000, je pomembno prispeval k zasnovi in kakovosti rezultatov njenega spektroskopa. Razvil je tudi novo tehniko določanja hitrosti približevanja ali oddaljevanja zvezd, ki daje najtočnejše rezultate doslej. Ljubljanska astrofizikalna skupina je vključena v najpomembnejše spektroskopske preglede neba, ki z Zemlje dopolnjujejo Gajine meritve: Zwitter je bil znanstveni direktor projekta RAVE in je jedrni član kolaboracij Gaia-ESO in GALAH. Slednja je z meritvijo kemične zastopanosti 30 elementov v atmosferah 800.000 zvezd zbrala najobsežnejši nabor podatkov o zvezdni kemiji doslej, kar omogoča vpogled v nastajanje kemičnih elementov.

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja

Izr. prof. dr. Vita Poštuvan

Dr. Vita Poštuvan je s svojim delom pomembno prispevala k razvoju metod za raziskovanje dejavnikov tveganj za samomorilno vedenje in s tem k zmanjšanju samomorilnosti.

Je mednarodno priznana raziskovalka na področju psihologije, suicidologije in duševnega zdravja. Zaposlena je kot raziskovalka in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora pri Inštitutu Andrej Marušič na Univerzi na Primorskem ter je predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora (IASP). Je (so)avtorica številnih člankov v uglednih znanstvenih revijah in poglavij v znanstvenih monografijah ter spada po citiranosti med najuspešnejše slovenske strokovnjake. Njeno delo vključuje preučevanje dejavnikov, povezanih z duševnim zdravjem in samomorilnim vedenjem različnih skupin prebivalstva, preprečevanje samomorilnega vedenja z razvijanjem psiholoških in javnozdravstvenih intervencij ter preučevanje žalovanja in reintegracije po smrti bližnjega. Prav tako se intenzivno ukvarja z razvijanjem kompetenc in stališč strokovnjakov na področju duševnega zdravja, z etiko in strokovnim razvojem v psihologiji in z metodološkimi pristopi v raziskovanju.

Zoisovo priznanje za pomembno odkritje in trajnostni razvoj na področju protibakterijskih učinkovin v Republiki Sloveniji

Prof. dr. Marko Anderluh

Prof. dr. Marko Anderluh je s sodelavci dokazal, da inovativni zaviralci bakterijske DNA-giraze B odlično zavirajo izolirani encim, ne izkazujejo pa močnega protibakterijskega delovanja, saj so substrati za bakterijske izlivne črpalke. Slednjemu so se uspešno izognili z načrtovanjem zaviralcev DNA-giraze A, ki kažejo odlično delovanje zoper rezistentne seve S. aureus in obetaven učinek na nekatere druge po gramu pozitivne in negativne bakterije. Z drugo generacijo zaviralcev DNA-giraze A so dosegli izjemen protibakterijski učinek in zaviralno moč na izoliranem encimu, ki temelji na tvorbi simetričnih razcepljenih halogenih vezi med molekulami zaviralcev in vezivnim mestom encima. Avtorji so prvi opazili to vrsto interakcij v biološkem okolju in jo s kristalno strukturo zaviralca v ternarnem kompleksu z DNA-girazo in DNA nedvoumno dokazali. S sodelavci so tudi prvič nedvoumno dokazali mehanizem delovanja omenjenih zaviralcev. Rezultati raziskav prof. dr. Marka Anderluha lahko pomembno prispevajo k uspešnejšemu zdravljenju rezistentnih bakterijskih okužb.

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju raziskav hidratacije in termoodzivnih hidrogelov

Dr. Matej Kanduč

Dr. Matej Kanduč, znanstveni sodelavec na Odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan, se že več let ukvarja s teoretičnimi raziskavami v biofiziki in fiziki mehke snovi. V zadnjem času se je ukvarjal z razumevanjem hidratacije in šibko hidriranih sistemov. Posebno pomemben dosežek je razvoj celovite kinetične teorije bimolekulskih reakcij v odzivnih nanoreaktorjih. Študiral je, kako je permeabilnost hidrogela odvisna od njegove strukture, interakcije z molekulami in sestave molekul, ki prodirajo skozi. S simulacijami molekulske dinamike je raziskal vpliv molekulske arhitekture šibko hidriranih hidrogelov na transportne lastnosti molekul. Pojasnil je, da molekule difundirajo skozi hidrogel s skakanjem skozi kratkotrajne vodne kanalčke, ki se tvorijo med domenami hidrogela. Poleg tega je razložil presenetljivo eksperimentalno dejstvo, da se nekatere nabite molekule v pretežno hidrofobnem materialu absorbirajo bolje kakor nevtralne, kar je posledica nanoskopske velikosti vodnih gruč v hidrogelu. Ta dognanja dobro pojasnjujejo med drugim tudi termodinamiko in kinetiko izločanja zdravil iz termoodzivnih hidrogelov.

Zoisovo priznanje za dosežke na področju fizike bioloških in anorganskih nanostuktur

Prof. dr. Veronika Kralj-Iglič in prof. ddr. Aleš Iglič

Prof. dr. Veronika Kralj Iglič in prof. ddr. Aleš Iglič sta opravila pionirsko delo na področju klinične biofizike ter z eksperimentalnimi, teoretičnimi in kliničnimi raziskavami na področju bioloških membran, membranskih nanostruktur, zunajceličnih veziklov ter anorganskih nanostruktur bistveno prispevala k poglobljenemu razumevanju mehanizmov delovanja celic in medceličnega komuniciranja.

Izdelala sta statistično mehanski opis bioloških sistemov, ki vključuje električno dvojno plast in orientacijsko urejanje gradnikov sistema ter omogoča pojasnitev stabilnosti različnih membranskih nanostruktur. S teoretičnimi, eksperimentalnimi in kliničnimi študijami sta izpostavila pomembnost medceličnega komunikacijskega sistema z membranskimi nanotubami in zunajceličnimi vezikli, ki so v zadnjem času postali predmet zanimanja kot prenašalci vnetij, okužb in metastaz. Razvijala sta metode za klinično uporabnost organskih in anorganskih nanostruktur.

Zoisovo priznanje za raziskave na področju modeliranja struktur in resonančnega odziva večdimenzionalnih termotropnih faz

Prof. dr. Nataša Vaupotič

Je profesorica za fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ter znanstvena svetnica na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem strukture faz v mehki snovi in z modeliranjem njihovih odzivov na zunanja polja, kar je ključno za praktično uporabo materialov. Aktivno sodeluje z eksperimentalnimi skupinami, ki sintetizirajo nove materiale in prav njen posluh za modeliranje, ki je potreben za razumevanje eksperimentalnih opažanj in karakterizacijo novih materialov, je ključno pripomogel k odkritju in opisu novih večdimenzionalnih faz termotropnih tekočih kristalov, med drugim odkritja in opisa večnivojske kiralnosti (vijačenje vijačnih struktur) v smektičnih tekočih kristalih, ki jih tvorijo akiralne molekule, določitve ureditve molekul v kubični fazi z dvema zveznima mrežama kanalov in ureditve molekul v fazah, kjer se gostota elektronov s krajem ne spreminja. Raziskovalno delo prof. dr. Vaupotič je temeljno, je pa tudi soavtorica patenta za merjenje magnetnih lastnosti nanodelcev.

Zoisovo priznanje za dosežke na področju onkološke epidemiologije

Prof. dr. Vesna Zadnik

Je predstojnica sektorja Epidemiologija in register raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana ter redna profesorica za javno zdravje na Univerzi v Ljubljani. Njene raziskave obravnavajo družbeno aktualna vprašanja o zbolevnosti za rakom, o časovnih trendih, tudi v času epidemije, o prostorski razporeditvi bremena raka, socialni in ekonomski neenakosti, preživetju bolnikov z rakom in o uspešnosti presejalnih programov.

 Na veliko odmevnost njenega inovativnega znanstvenega pristopa kaže tudi več kakor 8000 citatov in H-indeks 23. V raziskovanju uporablja izrazito interdisciplinarni pristop, v katerem povezuje področja medicine, statistike, ekologije in sociologije. Njeno delo prispeva k ozaveščanju najširše javnosti, politikov in gospodarstvenikov ter je podpora izvajanju aktivnosti za zagotavljanje javnega zdravja in s tem zmanjšanja bremena rakavih bolezni.

Puhova nagrada za življenjsko delo za dosežke na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij

Prof. dr. Borka Jerman Blažič

Prof. dr. Borka Jerman Blažič je med pionirji interneta, največje inovacije 20. stoletja. Kot vrhunska strokovnjakinja na področju telekomunikacij je ključno prispevala k znanstvenemu in uporabnemu razvoju interneta in internetnih storitev na zelo širokem področju dejavnosti v Sloveniji in tujini.

V  osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila članica mednarodne akademske skupnosti, ki je oblikovala takratno raziskovalno akademsko omrežje v svetovno omrežje internet. Z opremo, ki jo je nabavila s sredstvi jugoslovanskega projekta, ki ga je pripravila in vodila kot sestavni del mednarodnega projekta EUREKA – COSINE, je vzpostavila prvo internetno povezavo Instituta Jožef Stefan s tujino in tako odprla domači akademski skupnosti okno v svet sodobnih računalniških komunikacij. Slovenija se je tako uvrstila med prve digitalno razvite države sveta. Zaradi velikega prispevka na tem področju ji je akademska skupnost za informatiko in računalništvo podelila plaketo in naslov »Prva dama slovenskega interneta«.

Puhova nagrada za vrhunske dosežke za razvoj metod za merjenje absorpcije aerosolov

Dr. Luka Drinovec, izr. prof. dr. Griša Močnik ter razvojni skupini podjetij Aerosol, d. o. o. in Robomed, d. o. o.

Razvojni skupini podjetij Aerosol, d. o. o. in Robomed, d. o. o., dr. Luka Drinovec in izr. prof. dr. Griša Močnik (Univerza v Novi Gorici, Haze Instruments, d. o. o., Institut Jožef Stefan, v preteklosti pa tudi Aerosol, d. o. o.), so razvili nove inovativne metode in instrumente za merjenje aerosolov, ki absorbirajo svetlobo, zlasti črnega ogljika. Ti aerosoli so drugi najpomembnejši povzročitelji segrevanja ozračja. Različni inovativni instrumenti, ki so jih razvili, so odprli nova znanstvena področja in se uporabljajo na vseh celinah, od gladine morij do himalajskih vrhov. Razvoj je omogočil nastanek in rast več majhnih slovenskih podjetij, ki zdaj popolnoma obvladujejo to svetovno tržno nišo. Skupina je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid kot vodilno na področju merjenja aerosolov.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *