Pages Menu
Categories Menu

Posted on 29.09.21 in Inštituti, Univerze

Deklaracija za akademsko medicino v Sloveniji

Deklaracija za akademsko medicino v Sloveniji

Akademska medicina pomeni odkrivanje in oblikovanje temeljnih načel, učinkovitih politik in najboljših praks naprednega znanstveno-raziskovalnega dela in izobraževanja v medicini. V Sloveniji si za naše prebivalstvo želimo kakovostno in razvojno naravnamo zdravstvo, ki bo tudi v prihodnjih letih in desetletjih ne le sledilo razvoju sodobne medicine, temveč vanjo tudi prispevalo še več lastnih vrhunskih dosežkov. Potrebujemo stabilno financirano akademsko medicino, ki bo omogočala najzahtevnejše klinično delo z bolniki, kakovostno klinično raziskovalno delo in pedagoško dejavnost – vzgajanje novih rodov zdravnikov in kliničnih raziskovalcev.

To je bilo temeljno izhodišče za oblikovanje »Slovenske deklaracije o akademski medicini«, ki so jo soglasno sprejeli na strokovnem posvetu ob 160. obletnici Slovenskega zdravniškega društva in 90. letnika Zdravniškega vestnika. Deklaracijo so podrobneje predstavili in utemeljili trije ugledni strokovnjaki, prof. dr. Aleš Blinc, prof. dr. Zlatko Fras in prof. dr. Samo Zver. Kot so poudarili, je za udejanjanje omenjenih načel treba sprejeti zakonodajo, kjer bodo  akademski/univerzitetni klinični centri (UKC) tudi  formalno opredeljeni kot strateško pomembni, vodilni ter za celotno državo priznane referenčne akademske medicinske ustanove nacionalnega pomena. Za to pa jim je treba zagotoviti tudi tudi ustrezne pogoje za njihovo stabilno in dolgoročno delovanje.

Za vrhunsko klinično medicino je treba zagotavljati ustrezne pogoje dela z zaposlovanjem kadrov po standardih in normativih za vsa delovišča, ob sočasnem upoštevanju določb evropske direktive o 48-urni tedenski delovni obremenitvi. Zagotoviti je treba financiranje zahtevnih medicinskih storitev s korektnim ovrednotenjem cene, ki v celoti in realno pokriva materialne stroške, zadostno amortizacijo aparatur in pošteno ovrednotiti stroške dela.  Zagotoviti je treba možnosti za nujno potrebne obnove dotrajane in izgradnjo nove infrastrukture, ki bo poleg obstoječih UKC obsegala tudi dodaten, nacionalni univerzitetni medicinski center (NUMC).

Zagotavljanje  pogojev  za razvojno in znanstveno-raziskovalno delo v medicini   pa vključuje  potrebo UKC in NUMC dodeliti status javne raziskovalne ustanove in v sodelovanju z ARRS razmejiti oziroma razdeliti sedanje znanstveno-raziskovalno področje »Medicina« v področji »Klinična medicina« in  »Temeljne medicinske vede«.  Potrebno je  ustanoviti  Inštitut za translacijsko medicino NUMC, ki bi omogočal tesnejše povezovanje izvajalcev kliničnih in temeljnih medicinskih raziskav, s sodelovanjem  Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Inštituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Nacionalnega inštituta za biologijo in drugih relevantnih vrhunskih raziskovalnih ustanov.  Ob tem omogočiti »zaščiten čas«, ki ga uveljavljeni raziskovalci v skladu s svojo  znanstveno-raziskovalno uspešnostjo namenjajo raziskavam in razvoju. Opredeliti in finančno podpreti je nujno terciarne medicinske dejavnosti in storitve, najmanj tiste, ki se v NUMC izvajajo za vso državo.  Ob tem tudi  obravnavo napotenih kompleksnih primerov s sekundarne ravni zdravstvenega varstva.  in zagotoviti potreben oziroma zadosten obseg  finančnih sredstev  ZZZS, ki bodo namenjene razvoju oziroma uvajanju novih metod zdravljenja in sofinanciranju medicinskih raziskav v UKC in NUMC.

Poleg omenjenega je nujno tudi zagotavljanje pogojev za kakovostno pedagoško delo, izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih poklicev. Talentiranim in sposobnim mladim zdravnikom je potrebno omogočiti vstopanje v akademsko medicino skozi doktorski študij v okviru programa  mladih raziskovalcev, ki ga  lahko kombinirajo s klinično specializacijo. Opredeliti bi morali pogoje dela nazivnih asistentov in učiteljev na Medicinskih fakultetah Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ki so zaposleni v UKC in NUMC. Da bi zagotovili izvajanje vrhunske zdravstvene nege za najbolj  zahtevne programe, ki so ključni za obstoj in delovanje UKC, pa bi morali ustanoviti tudi akreditiran program  izobraževanja medicinskih sester pod okriljem UKC.

 

Foto: MF UL

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *