Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25.04.23 in Inštituti, Univerze

Odziv ARRS na očitke glede omejevanja subjektov, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Odziv ARRS na očitke glede omejevanja subjektov, ki se lahko prijavijo na javni razpis

V medijskih objavah se pojavljajo očitki glede omejevanja subjektov, ki se lahko prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 ter omejitve sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij v več kot dveh konzorcijih.

 S tem sporočilom želimo javnost seznaniti o vlogi ARRS pri oblikovanju javnega razpisa. ARRS je v začetku februarja 2023 objavila Javni poziv za sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) in ob koncu marca 2023 Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).

Naj pojasnimo, da se Javni poziv in javni razpis izvajata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO), ki ga je sprejela Republika Slovenija 28. 4. 2021, potem ko so 21. 7. 2020 voditelji držav članic EU na Evropskem svetu sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 in t. i. Mehanizma za okrevanje in odpornost, s katerim bi se omejila gospodarska in družbena škoda, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

NOO je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma. Javni poziv in javni razpis neposredno sledita vsebini, kot jo določa NOO, ki za oba ukrepa kot ciljno skupino določa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: JRO).

Nadalje pojasnjujemo, da na podlagi pravnih podlag  Mehanizma za okrevanje in odpornost pri javnem pozivu in javnem razpisu ARRS nastopa kot izvajalec ukrepa, ki je pri svojem delovanju vezan na usmeritve in navodila nosilnega organa, ki je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.  ARRS je kot izvajalec ukrepa pred objavo javnega poziva in javnega razpisa morala pridobiti soglasje nosilnega organa.

Izpostavljamo, da je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) na sejah, kjer je obravnaval javni poziv in javni razpis, večkrat izrazil zadržke glede omejevanja subjektov, ki se lahko prijavijo na omenjena ukrepa. Ob obravnavi javnega razpisa je ZSA z njim soglašal, pri čemer je tudi tokrat izrazil svoje nezadovoljstvo glede določitve nabora upravičenih prijaviteljev (na strani znanosti samo JRO).

Dodajamo še pojasnilo na očitek omejitve sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij v več kot dveh konzorcijih pri javnem razpisu.

 Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI program) v konzorcijih JRO in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

 Z omejitvijo, da se lahko JRO na javni razpis prijavijo enkrat v vlogi prijavitelja konzorcija in enkrat v vlogi člana konzorcija, želimo doseči prijavo le najbolj kakovostnih in odličnih RRI programov, ki izkazujejo: koncentracijo znanja in kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnost, tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in trajnost RRI programov (tudi po obdobju (so)financiranja). Kot določa NOO, bodo za izvajanje izbrani le štirje veliki raziskovalno-inovacijski sodelovalni programi.

 Poudarjamo tudi, da pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja pri javnem razpisu in javnem pozivu, ne določajo vnaprej pogojev za prihodnje javne razpise in javne pozive ARRS, ampak so povezani z vsebino Načrta za okrevanje in odpornosti in njegovim izvajanjem.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *