Pages Menu
Categories Menu

Posted on 7.03.23 in Inštituti

Poziv Znanstvenih svetov javnih raziskovalnih organizacij glede sprememb v upravljanju Javne agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS)

Poziv Znanstvenih svetov javnih raziskovalnih organizacij glede sprememb v upravljanju Javne agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS)

V znanstveno-raziskovalni sferi smo pozdravili nedavno sprejetje Zakona o znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZZrID), ki je nastavilo ustrezna izhodišča za tehnološki in družbeni razvoj ter ustrezno vlogo znanosti v slovenski družbi. Ključno je, da so organi, ki odločajo o upravljanju znanosti visoko kompetentni in da v njih sodelujejo najbolj sposobni posamezniki. Ker gre za zahtevna mesta, kjer je edino možno merilo strokovna usposobljenost in visoka osebna integriteta posameznikov, se povsod v razvitem svetu na tem mestu omejuje vpliv politike. Takšna varovala so bila doslej denimo določila, da javne raziskovalne organizacije lahko vodijo le osebe z doktoratom znanosti in dokazanimi dosežki na tem področju.

Pričakovali bi, da bi tudi za vodenje Agencije, ki upravlja s financiranjem znanosti in inovacij veljala podobna določila, kot so veljala že doslej. Žal v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), ki bo predvidoma sprejet po hitrem postopku, te varovalke ni več, kar omogoča, da lahko politika, sedanje ali prihodnjih koalicij, na to odgovorno mesto postavi skoraj kogarkoli. Tako odstopanje od uveljavljenih norm, ki veljajo v EU in drugih razvitih državah, s katerimi želimo tekmovati, upravičeno vzbuja skrb. Dodatno zaskrbljenost povzroča predlagana širitev Upravnega odbora Agencije za dva člana, s čimer bi pridobila vsakokratna politična elita še večjo vlogo pri odločanju o povsem strokovnih zadevah. Po tem predlogu bi imeli predstavniki JRO ter Rektorske konference le po enega predstavnika, kar je popolnoma neuravnoteženo v primerjavi s 4 predlaganimi s strani ministrstev in dveh s strani Gospodarske zbornice. Prav tako se nam ne zdi modro, da v Inovacijskem svetu ni predviden predstavnik raziskovalcev, čeprav imamo v Sloveniji številne raziskovalce, ki so dosegli pomembne znanstvene preboje s prenosom v tehnologijo. Na tem mestu tudi poudarjamo, da se najbolj prebojne inovacije naslanjajo na temeljne raziskave.

Podobne konkretne pripombe je pripravila Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije. Pridružujemo se njihovim predlogom glede zahtevanih kvalifikacij direktorja ARIS, sestave UO, in predstavnika raziskovalcev v Inovacijskem svetu.

Ljubljana, 7. 3. 2023

Predsedniki in predsednice Znanstvenih svetov

Prof. dr. Roman Jerala                                                                             Prof. dr. Boris Turk

Kemijski inštitut                                                                                         Inštitut Jožef Stefan

Doc. Dr. Mija Oter Gorenčič                                                                   Prof. dr. Marina Dermastia

ZRC SAZU                                                                                                     Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Žarko Lazarević                                                                                   Dr. Valerija Vendramin

Inštitut za novejšo zgodovino                                                                Pedagoški inštitut

Doc. dr. Luka Mladenovič                                                                        Dr. Nina Mali

Urbanistični inštitut RS                                                                            Geološki zavod Slovenije

Doc. dr. Mojca M. Plesničar                                                                    Dr. Martin Bombač

Inštitut za kriminologijo                                                                           Inštitut za hidravlične raziskave

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *